Vrácení a doprava:

Odstoupení od smlouvy

Všechny výrobky prezentované na tomto webu jsou vyráběny na zakázku  (Ručně vyráběné  jeden po druhém po vaší žádosti o objednávku) dle zadání zákazníka. Z tohoto důvodu nelze uplatnit běžné ustanovení o odstoupení od smlouvy při koupi zboží na internetu.

Pokud si nejste jisti produktem, který byste si chtěli objednat, doporučuji navštívit můj ateliér nebo showroom a prohlédnout si produkt v reálu, nebo je-li určen jako dárek a druhému se nelíbil, vřele doporučuji k zakoupení dárkového poukazu, protože vrácení není možné.

Zakázku lze po dohodě zrušit, ale pouze do tří dnů od uzavření zakázky. Pokud jste převedli peníze na  náš účet, budou Vám v tomto případě vráceny v plné výši. Po uplynutí lhůty 3 dnů od uzavření objednávky není možno zakázku zrušit ani od smlouvy odstoupit.

Nákup v showroomu:

V případě nákupu na prodejně není prodávající povinen přijmout vrácení zboží bez udání důvodu. Je však možné jej vyměnit za jiný produkt nebo použít v rámci úhrady dražšího, a to maximálně do 14 dnů od zakoupení produktu.

Doživotní záruka a reklamace

Na všechny výrobky dáváme doživotní záruku. Slovem “doživotní” je myšleno do konce přirozené životnosti výrobku, ne do konce života majitele, ani případných dědiců. Naše výrobky jsou dělané tak, aby měly výrazně delší životnost než výrobky běžné. Jsou pevnější, šité pevnými nítěmi a nejsou ošizené. Naše výrobky vydrží ze zkušenosti až 10 let, více nepamatujeme.

Kožené výrobky jsou de facto nezničitelné, proto, pokud se Vám kdykoliv roztrhne šev, upadne nýt nebo něco podobného, tak prosím zavolejte, na tyto vady se přesně vztahuje naše doživotní záruka – i ten nejlepší výrobek potřebuje péči a servis.

Useň (kůže) je přírodní materiál, díky tomu má každý kus lehce odlišnou strukturu, texturu a barevný odstín, ve spojení s nesprávnou kalibrací většiny monitorů se může finální odstín lišit. Je tedy vždy lepší s za námi zastavit a vše si vybrat osobně.

Pozor, o výrobek je samozřejmě nutno pečovat, ke každému výrobku je od nás přiložen lísteček s instrukcemi. Doživotní záruka se samozřejmě nevztahuje na běžné opotřebení výrobku a vady způsobené špatnou nebo nevhodnou péčí.

Zejména se jedná o tyto jevy: fleky od deště a namočení, vyšisování nebo změna barvy sluncem a povětrnostními vlivy, vrypy od nehtů, kamenů a jiných ostrých předmětů, protržení podšívky nebo kůže samotné ostrým předmětem, utržení části výrobku silou, “rozhýbání” kůže běžným používáním apod.

Při reklamaci zakoupeného zboží prosím zašlete nebo doneste reklamované zboží na adresu naší provozovny. Doporučujeme Vám ale předem zavolat a domluvit detaily. K zásilce nemusíte nic přikládat, protože my si naše výrobky poznáme, jen na lístek popište vadu. Zboží prosím zabalte do obalu, aby se při přepravě nepoškodilo, nezmoklo apod.

Po vyřízení reklamace, Vám zašleme na naše náklady opravené nebo nové zboží zpět maximálně do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. V případě, že nebudeme moci dodržet tuto lhůtu, spojíme se s Vámi a domluvíme kdy bude věc hotová.

Boty:

 • Naše boty jsou navrženy a vyrobeny pro použití ve městě.
 • Naše boty nejsou určeny pro sport, intenzivní používání, průmyslové použití, turistiku nebo rekreační aktivity.
 • Nesprávné použití naší obuvi může způsobit poškození obuvi a ztrátu záruky.
 • V případě nesprávné velikosti je možná výměna obuvi, v tomto případě přebírá náklady na dopravu zákazník.
 • Nemůžeme vrátit peníze, pokud boty vykazují jakýkoli signál používání.

 

Doprava 

Způsob dopravy:

 • V celé České republice a na Slovensku používáme kurýra GLS.
  Svou objednávku můžete sledovat pomocí sledovacího čísla na:

https://gls-group.com/CZ/en/parcel-tracking

Doba výroby :

 • Veškeré naše zboží je ručně vyráběno jedním nebo dvěma lidmi v Praze, Česká republika.
 • Díky 100%  ručnímu procesu může výroba trvat 7 – 14 dní v závislosti na složitosti vašeho produktu a zpracování dalších objednávek před tím vaším.
 • * Pokud potřebujete prioritní službu, kontaktujte mě prosím a po zaplacení dodatečného poplatku to lze provést rychleji *
 • Pokud potřebujete objednávku na konkrétní datum, jako jsou narozeniny nebo zvláštní příležitost. Doporučuji objednat více času předem.

Doba dodání:  Česká republika a Slovensko : 2 – 3 pracovní dny

Odkud se vaše zboží odesílá?

Všechny online objednávky zasíláme do našeho ateliéru z Prahy, Česká republika.

 

EN

Withdrawal from the contract:

All products presented on this website are made to order ( Hand crafted  one by one after your order request)  and according to the customer’s specifications. For this reason according to the law , the normal provisions on withdrawal from the contract cannot be applied when purchasing goods on this website.

If you are not sure about the product you would like to order, I recommend visiting my atelier or showroom and seeing the product in real, or if it is intended as a gift, and the second person could not like it, I strongly recommend you to buy a gift voucher, as returns are not possible after a MADE TO ORDER PRODUCT. 

The order can be canceled by agreement, but only within three days from the finishing of the order process. If you have transferred money to our account, in this case it will be returned to you in full. After the expiration of the period of 3 days from the conclusion of the order, it is not possible to cancel the order or withdraw from the contract.

Buying in Showroom :

In the case of a purchase in a store, the seller are under no obligation to accept the return of goods without giving a reason. However, is possible to exchange it for another product or use it as a part of payment of a more expensive one, as a maximum of 14 days after buying the product.

Lifetime warranty and complaints

We give a lifetime warranty on all products. The word “lifetime” means until the end of the natural life of the product, not until the end of the life of the owner or any heirs. Our products are made to last significantly longer than ordinary products. They are stronger, sewn with strong threads and using premium materials. Our products with a correct care can last up to 10 years.

Leather products are de facto indestructible, so if you ever have a seam rip, a rivet fall out or something similar, please call us, these defects are exactly covered by our lifetime warranty – even the best product needs care and service.

Leather  is a natural material, therefore each piece has a slightly different structure, texture and color shade, due to the incorrect calibration of most monitors, the final shade may vary. So it is always better to stop by us and choose everything in person.

Attention, the product must of course be taken care of, each product is accompanied by a leaflet with instructions. Of course, the lifetime warranty does not cover normal wear and tear of the product and defects caused by poor or inappropriate care.

In particular, these phenomena are: stains from rain and getting wet, fading or discoloration due to the sun and weather, scratches from nails, stones and other sharp objects, tearing of the lining or the leather itself with a sharp object, tearing off a part of the product by force, “moving” the leather with ordinary using etc.

When making a complaint about purchased goods, please send or deliver the claimed goods to the address of our establishment. However, we recommend that you call in advance and arrange the details. You don’t need to attach anything to the shipment, because we recognize our products, just describe the defect on the ticket. Please wrap the goods in packaging so that they are not damaged, wet, etc. during transport.

After processing the complaint, we will send you repaired or new goods at our expense within a maximum of 30 days from the date of receipt of the complaint. In the event that we cannot meet this deadline, we will contact you and agree when the matter will be completed.

Shoes : 

 • Shoes : Our shoes are designed and made for use in the city. Our shoes are not made for sports, intense use, industrial use, hiking or more recreational activities. The incorrect use of our shoes can cause damage to the shoes and voiding your warranty.
 • Is possible to exchange the shoes if the size is incorrect, in this case the customer will assume the cost of the shipping cost.
 • We can not make any refund if the shoes show any signal of use.

 

Shipping

Shipping method:

 • All of our EU shipments are delivered via GLS courier.
 • Rest of the World using FedEx.
 • You Can track your order with the tracking number at :

https://gls-group.com/CZ/en/parcel-tracking

Production time :

 •  All our goods are handmade by one or two people in Prague, Czech Republic.
 •  Due the 100%  handmade process the production can take from 7 – 14 days depending on the  complex of your product and processing of other orders before yours.
 • * If you  need a priority service, please contact me and it can  be done faster after an extra fee payment *
 •  If you need your order for an specific date like a birthday or some special occasion. I suggest to order with more time in advance.

Shipping time :

 • Czech Republic and Slovakia : 2 working days
 • EU countries 3 – 5  working days
 • Rest of the world  7 – 14 working days.

  Where do your items ship from?

  All online orders ship our atelier from Prague, Czech Republic.

  Contact me :